Slider

Behandlingsmetod

Verksamheternas behandlingsarbete har sin grund i Kognitiv beteendeterapi (KBT), närmare bestämt inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys (TBA). Denna metodik genomsyrar såväl individuella terapiinsatser genomförda av psykolog och terapeuter som samtlig personals dagliga bemötande av ungdomarna. Fokus är aldrig bara på att minska problematiska beteenden, viktigast är att hjälpa ungdomen att hitta nya strategier och färdigheter för att kunna uppnå sina mål. Behandlingsdokumentationen är i BBIC-format.

Beteendeanalys
För att kunna förändra ett beteende behöver vi först förstå dess funktion- vad det är som gör att beteendet upprepas trots sin på lång sikt negativa effekt. För att ta reda på detta samlar Nackagårdens psykologer, psykiater, terapeuter och behandlingspersonal in information genom observationer i boendemiljön och genom samtal med ungdomen och nätverket. Även ungdomens tillgångar och egna mål utforskas. Ur denna information görs en beteendeanalys som underlag för att välja lämpliga behandlingsinterventioner vilka sammanställs i genomförandeplanen.

Behandling
Varje ungdom har en behandlingsansvarig psykolog/terapeut och en eller två kontaktpersoner som tillsammans med ungdomen planerar och genomför behandlingsinsatserna. Ungdomen träffar också Nackagårdens psykiater regelbundet. Genom att skapa en förtroendefull och god relation till ungdomen, och en trygg miljö på boendet skapas förutsättningar för en gemensam arbetsallians i behandlingen.

Generellt är strukturen och miljön på Nackagården utformad så att det främjar ungdomarnas möjlighet att utvecklas mot sina mål. Förutsägbarhet i vardagen, belöningssystem för önskade beteenden, lågaffektivt bemötande från samtlig personal, och fokus på det som fungerar kännetecknar det generella behandlingsarbetet på Nackagården.

Specifika behandlingsinsatser som kan bli aktuella under en placering är individuell KBT-terapi, social färdighetsträning och manualbaserade program som RePulse och ART.

Uppföljning & utvärdering av behandlingsinsatser

Behandlingsinsatserna följs upp på flera olika sätt, både på individnivå och på gruppnivå.

Dagligen följs ungdomens utveckling mot behandlingsmålen upp genom registrering av specifika målbeteenden. Individspecifika skattningsskalor som BAI, MADRS, C-Bocs och SPRS används utifrån aktuell problematik och månadsvis följs ungdomens upplevelse av sin livskvalitet upp via utvärderingsinstrumentet CORS. I slutet av vårdperioden görs en sammanställning över hur väl målen i vårdplanen är uppfyllda.

Årligen utvärderas verksamhetens behandlingsinsatser på gruppnivå genom mätning av antal placeringar som löper på eller avslutats enligt vårdplanering.

Nätverksarbete
Nackagården arbetar för att ha en tät kontakt med nätverket runt ungdomen. Det är en viktig framgångsfaktor för behandlingen att hela nätverket arbetar i en enad riktning.

Likväl som ungdomen behöver lära sig nya strategier kan anhöriga och gode män också behöva tillämpa nya strategier i att bemöta sin ungdom för en mer välfungerande relation och kommunikation. Stöd för detta får nätverket genom kontinuerlig uppföljning med ungdomens kontaktperson och behandlingsansvarig psykolog/terapeut. Föräldrar erbjuds att delta i föräldraprogrammet Komet och det kan även bli aktuellt med familjesamtal tillsammans med ungdomen.